LT 

Publications

PUBLICATIONS (2010-2015):

 

Published in 2015

Articles:

Blažytė, G. 2015. Visuomenės nuostatos imigracijos atžvilgiu ir jų atsiradimo prielaidos.//Etniškumo studijos 2015/1 Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. P. 107-134. ISSN 1822-1041.

Blažytė,  G. 2015. Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste.//Socialinių mokslų studijos. Mykolo Romerio universitetas. 2015. Nr. 7 (2), p. 394-410. ISSN 2029-2244.

Frėjutė-Rakauskienė, M.2015. The Role of Voluntary Organisations in Constructing the Common Identity and Mobilising of Polish Community in Southeastern Lithuania //Polish Political Science Review. Vol. 3, Issue 1: 17-34. ISSN: 2353-3773.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2015. Lenkų etninės grupės pilietinio dalyvavimo aspektai Pietryčių Lietuvoje//Filosofija. Sociologija. 2015. T. 26. Nr. 2, p. 146-154. ISSN 0235-7186.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2015. Etninių grupių, imigrantų ir LGBT žmonių reprezentacija Lietuvos interneto dienraščiuose. //Nuomonės raiška Lietuvos internetinėje erdvėje: žmogaus teisės, etika ir teisminė praktika. Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių centras. P. 39-51.

Marcinkevičius A. 2015. Rusų švietimo organizavimas Kauno mieste XX a. 3-4 dešimtmečiuose.// Kauno istorijos metraštis. T. 15. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas; Vilnius: Versus Aureus leidykla. P. 149-166. ISSN 1822-2617 (spausdintas), ISSN 2335-8734 (internete)

Ocenasova, Z.; Pilinkaitė Sotirovič, V. 2015. Europeanization of Family Policies: Comparative Analysis of Policy Discourses on Gender Equality in Care Policies in Czech Republic, Lithuania and Slovakia.// Analele Universitati Bucuresti. Family policies in European Context. Anul XVII – 2015, Nr. 1.  P. 73-97. ISSN 1582-2486

Petrušauskaitė, V.; Batuchina, A. 2015. Darbo migrantai iš ne Europos Sąjungos šalių Lietuvoje: migracijos struktūra ir apklausos organizavimo iššūkiai.// Etniškumo studijos 2015/1/ Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. P. 28-47. ISSN 1822-1041.

Petrušauskaitė,  V.;  Žibas, K. 2015. Darbo migrantai Europoje ir Lietuvoje: gyvenimo ir darbo sąlygų problematika.//Etniškumo studijos 2015/1 /Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. P. 11-27. ISSN 1822-1041.

Petrušauskaitė, V.; Žibas, K.; Batuchina, A. 2015. Darbo migrantų Lietuvoje gyvenimo ir darbo sąlygų rodiklių sąvadas.//Etniškumo studijos 2015/1 /Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. P. 48-78. ISSN 1822-1041.

Šliavaitė,  K. 2015. ‘Homeland is Where Everything Is for the People’: The Rationale of Belonging and Citizenship in the Context of Social Uncertainty, in Ida Harboe Knudsen, Martin Demant Frederiksen (eds.) Ethnographies of Grey Zones in Eastern Europe: Relations, Borders and Invisibilities. London, New York: Anthem Press. p. 107-122. ISBN 9781783084135.

Šliavaitė,  K. 2015. Mokyklos valstybine arba mokomąja kalba psirinkimo strategijos Pietryčių Lietuvoje: tarp etniškumo išlaikymo ir socialinio mobilumo galimybių?//Filosofija. Sociologija. 2015. T. 26. Nr. 2, p. 135-145. ISSN 0235-7186.

Šliavaitė,  K. 2015. Kalba, tapatumas ir tarpetniniai santykiai Pietryčių Lietuvoje: daugiakultūriškumo patirtys ir iššūkiai kasdieniuose kontekstuose.//Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2015, 15 (24), p.  27-51. ISSN 1392-4028.

Žibas, K.; Petrušauskaitė, V. 2015. Pratarmė. Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje.//Etniškumo studijos 2015/1/ Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. P. 5-9. ISSN 1822-1041.

Žibas, K. 2015. Immigration Policies in Lithuania: Institutional and Legislative Developments, Challenges and Opportunities.// Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje.  2015/31 (4), p. 59-79. Polish Academy of Sciences & Institute of Social Policy of University of Warsaw.
ISSN 1640-1808.

Published in 2014

Monographs:

Petrušauskaitė V. 2014. Etniškumo studijos 2014/1/Ethnicity Studies: (Ne)lygios galimybės švietime: ankstyvo romų vaikų pasitraukimo iš ugdymo sistemos Vilniaus mieste analizė.  Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. 164 p. ISSN 1822-1041. ISBN 978-9955-862-44-4.

Žibas K. 2014. Kinų ir turkų imigrantai Lietuvoje. Monografija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra. 228 p. ISBN 978-9955-862-43-7

Articles:

Blažytė, G. 2014. Migracijos procesų kaita ir imigracijos tendencijos šeimos susijungimo pagrindu Lietuvoje 2004-2013 m. laikotarpiu.//OIKOS. Lietuvių migracijos ir disporos studijos. 2014, Nr. 1 (17),  VDU: Lietuvių išeivijos institutas,  p. 7-22. ISSN 1822-5152.

Blažytė, G. 2014. Imigracija šeimos susijungimo pagrindu Lietuvoje.//Tiltas į ateitį. Nr. 1 (8), KTU, p. 75-79, ISSN 2029-9346.

Матулионис А.В., Фреюте-Ракаускене М. 2014.  Идентичность русской этнической группы и ее выражение в Литве и Латвии. Сравнительный аспект.//Мир России. Социология. Этнология. Москва: национальный исследовательский университет, т. 23, № 1, с. 87-114. ISSN 1881-038X.

Petrušauskaitė  V. 2014.  Child’s right to education: lessons from a research in the Kirtimai settlement //Integrating social sciences into legal research. – Konferencijos „International conference of PhD students and young recearchers” medžiaga.  Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014 04 10-11.  P. 283-290. ISBN 978-609-459-304-8.

Pilinkaite Sotirovic  V. 2014. L’égalité des genres dans la politique familiale de la Lituanie. L’influence des discours conservateurs sur la famille, le congé  parental et la conciliation vie familiale-vie professionnelle.//Politiques sociales et familiales. 2014, № 115, Paris. P. 25-36.  ISSN 2101-8081.

Žibas K., Platačiūtė V. 2014. Migrantų integracija ir migracijos tinklai Lietuvoje: nuo teorinių veiksnių iki empirinių duomenų. // Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. ISSN 1822-5152. 2014, Nr. 2 (18), p. 7-21.

 

Published in 2013

Articles:

Frėjutė-Rakauskienė M., Marcinkevičius A., Šliavaitė K., Šutinienė I. 2013.  Etniškumo ir identiteto tyrimų kryptys socialiniuose moksluose ir jų taikymas tiriant Pietryčių Lietuvos etninius procesus.// Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum. P. 13-48. ISSN 1822-1041.

Marcinkevičius A., Petrušauskaitė V. 2013. Pratarmė. Etninių grupių Pietryčių Lietuvoje tyrimai: istorija ir dabartis.//Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum. P. 7-12. ISSN 1822-1041.

Marcinkevičius A.  2013. Etniškumas ir imigracija Lietuvoje sovietmečiu: tarp vaizdinių ir istorinės užmaršties.//LIETUVOS SOCIALINĖ RAIDA. Migracija ir etniškumas. Nuo totalitarinės iki demokratinės visuomenės.  2013, Nr. 2. Vilnius: lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum. P. 83-100. ISSN 2029-963X.

Marcinkevičius A. 2013. Rusų tapatumo sovietmečio Lietuvoje konstravimas: politika, gyventojų surašymai ir istorinė atmintis.//Potašenko G., Lavrinec P., Marcinkevičius A. (sud.) Lietuvos rusai XX-XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis. Specialus Lietuvos istorijos studijų leidinys (t. 10). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. P. 183-229. ISBN 978-609-459-220-1.

Marcinkevičius  A. 2013. Rusų profesinė veikla Kaune 1918-1940 m.: įgūdžių pritaikymo galimybės ir kliūtys.//Kauno istorijos metraštis. T. 13. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. P. 189-204. ISSN 1822-2617.

Марцинкявичюс A. 2013. Русские в независимой и советской Литве: демография, социальное положение, идентичность. // Полещук В. В., Степанов В. В. (отв. ред.) Этническая политика в странах Балтии. Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. Москва: Наука. С. 197–218. ISBN 978-5-02-038044-8.

Матулионис  А. В., Фреюте-Ракаускене  М., Шлявайте  К. 2013. Между локальной и европейской идентичностью:анализ этнических групп (русские,поляки, белорусы) в Литве (Between the Local and European Identity: an Analysis of Ethnic Groups (Russians, Poles, and Belarusians) in Lithuania) / Вестник Социальных Наук/ Social Sciences Bulletin 2013 1(16). Daugavpils Universitate, p. 18- 42. ISSN 1691-1881.

Petrušauskaitė  V. 2013. Ankstyvo romų vaikų pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencija: švietimo ir socialinės politikos sąveika.//Socialinis darbas. Patirtis ir metodai.  Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2013, Nr. 11(1).            P. 101-127. ISSN 2029-0470.

Petrušauskaitė V. 2013. Etninės ir socialinės grupės Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir jų kaita 2013 metais.// Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum. P. 180-191. ISSN 1822-1041.

Пилинкайте Сотирович В. 2013. Политика гендерного равенства в Литве: проблемы институциализации.//Женщины в политике: Новые подходы к политическому. № 3  (2013), p. 49-63. ISSN 1805-4943  Прага: Адлiга.

Schröder I. W., Petrušauskaitė V. 2013. Pluralism of Traditions in a Catholic Majority Society: Catholic Hegemony vis-à-vis Nationalism and Ethnic Experience.// Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum. P. 69-81. ISSN 1822-1041.

Žibas  K. 2013. Pratarmė. Prieglobstis Lietuvoje: teisiniai ir sociologiniai aspektai.//Etniškumo studijos 2013/1/ Ethnicity Studies:  Europos Sąjungos prieglobsčio teisyno įgyvendinimas Lietuvoje: teisinis ir sociologinis aspektai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 7-18. ISSN 1822-1041.

Žibas K. 2013. Gyvenimo kelio perspektyva migracijos tyrimuose.// OIKOS: Lietuvių  migracijos ir diasporos studijos. 2013/1 (15).  Kaunas: Lietuvių išeivijos institutas. P. 9-24.  ISSN 1822-5152.

Žibas K. 2013. Kinų ir turkų imigrantai Lietuvoje: imigracijos kilmė ir migracijos tinklo formavimosi ypatumai.//LIETUVOS SOCIALINĖ RAIDA. Migracija ir etniškumas. Nuo totalitarinės iki demokratinės visuomenės.  2013, Nr. 2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum. P. 26-51. ISSN 2029-963X.

 

Published in 2012

Articles:

Beresnevičiūtė V., Žibas K.  2012. Monitoring systems on integration of ethnic minorities and immigrants in Lithuania.// Measuring and Monitoring Immigrant Integration in Europe. Integration Policies and Monitoring Efforts in 17 European Countries. Bijl R., Verweij A. (eds.). The Netherlands Institute for Social Research/SCP. P. 221–238. ISBN 9789037705690.

Frėjutė-Rakauskienė M. 2012. Lietuvos spauda ir visuomenės nuostatos apie rusų, ukrainiečių ir baltarusių etnines grupes bei naujuosius imigrantus. //Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2 . Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum. P. 71-102.  ISSN 1822-1041.

Frėjutė-Rakauskienė  M., Šliavaitė  K. 2012. Rusai, lenkai, baltarusiai Lietuvoje: lokalaus, regioninio ir europinio identitetų sąsajos.// Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2 . Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum. P. 126-144.  ISSN 1822-1041.

Pilinkaitė Sotirovič V., Petrušauskaitė V. 2012. Rusai Lietuvoje: etninės grupės raida ir socialinės integracijos iššūkiai 2001-2011 m. // Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum.    P. 14-50.  ISSN 1822-1041.

Pilinkaitė  Sotirovič V., Erentaitė R. 2012. Lyties aspektas migracijos procesuose: trečiųjų šalių piliečių situacijos Lietuvoje analizė.//Etniškumo studijos 2012/ Ethnicity studies 2012/1-2 . Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum. P. 178-203.  ISSN 1822-1041.

Šliavaitė K. 2012.  Pratarmė. Etninės mažumos ir naujieji imigrantai Europos Sąjungos plėtros kontekste: socialiniai iššūkiai ir ateities perspektyvos.// Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum.  P. 7-13.   ISSN 1822-1041.

Šliavaitė K. 2012. Etninės mažumos darbo rinkoje: kalbos, pilietybės ir socialinių tinklų reikšmė (Visagino atvejis)// Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum. P. 103-125.      ISSN 1822-1041.

Žibas K.  2012.  Baltarusiai, rusai ir ukrainiečiai Lietuvoje: nuo imigrantų iki ateities piliečių.//Etniškumo studijos 2012 / Ethnicity studies 2012/1-2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum. P. 145-177.  ISSN 1822-1041.

 

Published in 2011

Articles:

Frėjutė-Rakauskienė M. 2011. Rusai Lietuvoje ir Latvijoje: europinio, regioninio ir lokalaus identitetų sąveika. //Etniškumo studijos 2011/1-2/Ethnicity Studies.  Lietuvos socialinių tyrimų centras/Eugrimas.  P. 80-110.         ISSN 1822-1041.

Марцинкявичюс A. 2011. Социальная адаптация русских в межвоенной Литве (1918–1940).// Диаспоры. Москва. 2011. № 1. С. 121-152.  ISSN  1810-228X.

Marcinkevičius A. 2011. Pratarmė. Etninių mažumų  tapatumas Baltijos šalyse: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių iššūkių. //Etniškumo studijos 2011/1-2/Ethnicity Studies.  Lietuvos socialinių tyrimų centras/Eugrimas.  P. 7-13.            ISSN 1822-1041

Petrušauskaitė  V. 2011. Antropologija mieste ar miesto antropologija? Tyrimo lauko mieste konstravimas.//Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2011, Nr. 11 (20). P. 159-178. ISSN 1392-4028

Pilinkaitė Sotirovič V., Žibas K. 2011. Etninės ir socialinės grupės Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir jų kaita.//Etniškumo studijos 2011/1-2/Ethnicity Studies.  Lietuvos socialinių tyrimų centras/Eugrimas.  P. 136-155.          ISSN 1822-1041

Šliavaitė K. 2011. Etninio identiteto paieškos: Vilniaus baltarusių atvejis. //Etniškumo studijos 2011/1-2/Ethnicity Studies.  Lietuvos socialinių tyrimų centras/Eugrimas.  P. 111-135. ISSN 1822-1041.

 

Published in 2010 

Articles:

Beresnevičiūtė  V. 2010. Prievartos retorika prieš visuomenės nebyliuosius: Lietuvos spaudos tekstų apie romus analizė. Etniškumo studijos 2010/1-2/ Ethnicity Studies.  LSTC/ Eugrimas. P. 86-104. ISSN 1822-1041

Kasatkina  N., Beresnevičiūtė V. 2010. Ethnic Structure, Inequality and Governance  of the Public Sector in Lithuania.//Etniškumo studijos 2010/1-2/Ethnicity Studies.  LSTC, Eugrimas. P. 7-25.  ISSN 1822-1041.

Leoncikas T., Beresneviciute V. 2010. Roma Children and Social Exclusion in Lithuania: Sociological Approach to Human Development. In: Andresen, S.; Diehm, I.; Sander, U.; Ziegler, H. (Eds.) Children and the Good Life: New Challenges for Research on Children. Springer. 1st Edition. 2010, VIII, 205 p. Pp. 189–202. ISBN: 978-90-481-9218-2.

Petrušauskaitė V. 2010. Dropping Out of School – an Issue of Disaffection, Non-participation or Social Exclusion? Analysing School Policies towards Roma Schoochildren in Lithuania.// Etniškumo studijos 2010/1-2/ Ethnicity Studies.  LSTC/Eugrimas.  P. 105-120. ISSN 1822-1041.

Šliavaitė K. 2010. Deindustrializacija, socialinis nesaugumas ir išgyvenimo strategijos posovietinėje erdvėje: Visagino atvejis//Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas,  Nr. 10 (19). P.  93-16. ISSN 1392-4028

Vildaitė  D,  Žibas  K. 2010. Etninių tyrimų instituto visuomenės nuomonės tyrimų apžvalga (2005–2010). Etniškumo studijos 2010/1-2/Ethnicity Studies.  LSTC/Eugrimas. P. 121-137. ISSN 1822-1041.