LT 

Publications

PUBLICATIONS (2010-2022):

 

Published in 2022

Monograph:

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K. 2022. Etniškumo ir religijos sąveika kintančiuose istoriniuose ir socialiniuose kontekstuose: Lietuvos lenkai ir rusai. Vilnius: Lietuvos socialinių mokslų centras, Sociologijos institutas/BALTO print,  260 p. ISBN 978-609-96239-8-6 (spausdintinis), ISBN 978-609-96239-9-3 (internete).

Published in 2021

Articles

Blažytė, G.  Antunes, C. 2021. Mobility and Displacement in and around the Mediterranean: An Introduction // Ler História 78/2021, p. 9-15

Dambrauskas, K. 2021. Re-interpretation of the Nationalism-Economy Nexus: Nation-State Building via Neoliberal Reforms During Post-Socialist Transformations in the Baltic States.//Filosofija. Sociologija.  Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 2021, T. 32, Nr. 2, p. 141-149. ISSN 0235-7186.

Dambrauskas, K. , Baradziej, E.2021.  “Don’t tell me that I don’t exist”:The construction and practice of Macedonian national identity.// Anthropology of East Europe Review37(1).  p. 156-170. ISSN 2153-2931.

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A. 2021. Rusų emigracijos iš Lietuvos priežastys: tyrimų žvalga, spaudos ir interviu duomenų analizė.//Informacijos mokslai. Vilniaus universiteto leidykla. 2021, vol. 91, p. 59-82. ISSN 1392-0561, eISSN 1392-1487

Klumbytė, N., Šliavaitė K. 2021. Sovereignty and Political Belonging in Post-Soviet Lithuania: Ethnicity, Migration, and Historical Justice.//Journal of Baltic Studies. 2021, Vol. 52, Issue 3, p. 437-454,  Routledge. ISSN 0162-9778.

Pilinkaitė Sotirovič, V.,  Kontvainė, V. 2021. Lyčių lygybės politikos diskursai ir procesai savivaldoje: „gyvenimiškos būtinybės pas mus šiai dienai nėra”//Viešoji politika ir administravimas. 2021, t. 20, nr. 1, p. 58-69. ISSN 1648-2603, ISSN 2029-2872.

Šliavaitė, K. 2021. Kalba, religija ir etniškumas mokyklose rusų ir lenkų mokomosiomis kalbomis Lietuvoje: įvairovės (ne)atpažinimo praktikos.//Filosofija. Sociologija.  Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 2021. T. 32, Nr. 2, p. 133-140. ISSN 0235-7186.

Published in 2020

Articles

Blažytė, G.,  Frėjutė-Rakauskienė, M., Pilinkaitė Sotirovič, V. 2020.  Policy and media discourses on refugees in Lithuania: shaping the boundaries between host society and refugees// OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, VDU, 2020, nr. 1(29), p. 7-30. ISSN 2351-6461.

Dambrauskas, K. 2020. Neoliberalios valdysenos įtaka Lietuvos tautinių mažumų švietimo politikai socialinės politikos kontekste. //Lietuvos socialinė raida. Socialinių ir etninių mažumų grupių įtrauktis Lietuvoje. Nr. 9.  P. 28-45. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.   ISSN 2029-963X,  eISSN 2424-497X.

Frėjutė-Rakauskienė, M., Sasunkevich, O., Šliavaitė, K. 2020. Polish Ethnic Minority in Belarus and Lithuania: Politics, Institutions, and Identities. Nationalities Papers: Cambridge University Press, 1–18,  ISSN: 0090-5992 (Print), 1465-3923 (Online).

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2020. Etninių mažumų grupių religinės organizacijos Lietuvoje: etninio ir religinio identiteto aspektai ir jų sąsajos.//Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas. 2020, Nr. 11 (2), p. 31-53. ISSN 2335-8777.

Frėjutė-Rakauskienė, M.  2020. Reali ar sukurta?: „pabėgėlių krizės“ vaizdavimas Lietuvos spaudos diskurse 2015–2017 metais.//Informacijos mokslai.  Vilniaus universiteto leidykla, vol. 88, p. 29-45. ISSN 1392-0561,  eISSN 1392-1487.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2020. Etninių mažumų ir pabėgėlių vaizdavimo tendencijos Lietuvos žiniasklaidoje 2005-2017 metais //Lietuvos socialinė raida. Socialinių ir etninių mažumų grupių įtrauktis Lietuvoje. Nr. 9.  P. 46-64. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.   iSSN 2029-963X, eISSN 2424-497X.

Marcinkevičius, A. 2020. Rusų kilmės Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių iš Lietuvos ryšiai su rusų diaspora JAV: individualios patirtys// Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos.  Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, Nr. 2(30), p. 61-81.  ISSN 1822-5152 (spausdintas) ISSN 2351-6461 (internetinis).

Šliavaitė, K. 2020. Memory, identity and schooling: diverging and overlapping narratives about World War II and its outcomes at the schools with Russian as the language of instruction in Lithuania.//Journal of Baltic Studies. 2020, Vol. 51, Issue 3, Routledge. ISSN 0162-9778.

 

 

Published in 2019

Articles

Blažytė, G., Žibas, K. 2019. Integration of beneficiaries of international protection in the Lithuanian labour market: policies and practices//  Transfer:  European Review of Labour and Research. V. 25 (1), p. 113-119.  SAGE Publishing. ISSN: 1024-2589, Online ISSN: 1996-7284.

Dambrauskas, K.  2019. Reducing prejudice through biased group contact?// Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, T. 18. Vilniaus universitetas,  p.  112-121. ISSN 1648-2425, eISSN 2345-0266.

Marcinkevičius, A. 2019. Vasario 16-osios valstybingumo tradicija ir Kauno rusų bendruomenė: Jono Tatarincevo šeimos istorija// Kauno istorijos metraštis. T. 17. Kaunas: Kauno Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, p. 97–116. ISSN 1822-2617 (spausdintas), ISSN 2335-8734 (internetinis).  (LITHUANIA’S STATEHOOD OF FEBRUARY 16TH AND RUSSIAN COMMUNITY IN KAUNAS: THE FAMILY STORY OF JONAS TATARINCEVAS)

Šliavaitė, K. 2019. „Kalba, tautinis tapatumas ir lygios galimybės švietime: mokyklų lietuvių, lenkų ir rusų mokomosiomis kalbomis bendruomenių požiūriai“, Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas. Culture and Society. Journal of social research. 10 (2): 31-58. ISSN 2029-4573 (Print), ISSN 2335-8777 (Online)

Published in 2018

Monograph:

Frėjutė-Rakauskienė, M., Klumbytė, N., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K. 2018. Socialinis ir istorinis teisingumas daugiaetninėje Lietuvos visuomenėje: sampratos, patirtys ir kontekstai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/BALTO print,  320 p. ISBN 978-609-8193-19-0.

Articles

Blažytė, G. 2018. Contextual factors of family reunification and social adaptation//CROMA, Contemporary Research on Organization Management and Administration. 2018, 6 (1), p. 53-64. ISSN (online) 2335-7959.

Blažytė, G., Žibas, K. 2018. Refugee integration. policies and practices: legislative developments and NGO initiatives as the response to relocation and resettlement in Lithuania// Newcomer Integration in Europe: best practices and innovations since 2015, p. 107-127. Leidėjas: BSF (Latvija); FEPS (Belgija). ISBN 978-2-930769-08-0.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2018. Socialinio teisingumo aspektai rusų etninės grupės pilietinėje veikloje Lietuvoje.// Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademija. T. 29, Nr. 4, p. 239-245. ISSN 0235-7186 (Print), ISSN 2424-4546 (Online).

Marcinkevičius, A. 2018. Holokaustas kaip istorinio teisingumo diskurso konstravimo aspektas Lietuvos spaudoje lietuvių ir rusų kalba// Filosofija. Sociologija. Nr. 4, p. 246–252. ISSN 0235-7186 (Print), ISSN 2424-4546 (Online).

Pilinkaitė Sotirovič, V. 2018.  Lyčių lygybė švietime: vaikinų galimybės rinktis netradicines profesijas//Informacijos mokslai.  VU, 2018, T. 81, p. 78-91. ISSN 1392-0561.

Šliavaitė, K. 2018. Ar galimas neoliberalus socialinis teisingumas? Lietuvos mokyklų tinklo optimizavimo interpretacijos ir patirtys//Kultūra  ir visuomenė, socialinių tyrimų žurnalas, VDU. 2018 9 (2), p. 37-60. ISSN 2029-4573, ISSN 2335-8777.

Published in 2017

Articles:

Minelgaitė Snæbjörnsson, I., Blažytė, G., Littrel, R. F. 2017. Ethnicity and occupational differences in culturally transforming homogenous culture: case of Lithuania//Pedagogika.  Lietuvos Edukologijos Universitetas, 2017, T. 128, Nr. 4, p. 20-38. ISSN 1392-0340.

Dambrauskas, K. 2017. Minority Response to Ethnic Democracy: Poles in Lithuania after EU  Accession.//Intersections. East European Journal of Society and Politics, 2017, Vol. 3, No 4, p. 66-86. ISSN 2416-089X.

Klumbytė, N. 2017. Bipolinio istorinio teisingumo struktūros ir politinė atskirtis. Lietuvos rusakalbių prisiminimai apie Antrąjį pasaulinį karą Lietuvos ir Rusijos istorijos politikos kontekste.//Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2017/2 (41 ), p. 137-168. ISSN 1392-3358.

Марцинкявичюс,  А. 2017.  Интеграция этнических меньшинств в контексте современной этнополитики Литвы    // Этнографическое обозрение. № 2, Москва: Институт этнологии и антропологии РАН. c. 39–53. ISSN 0869-5415.

Pilinkaitė SotirovičV.; Laima Vaigė. 2017. Challenges for preventing violence against women in Lithuania //Filosofija. sociologija/Philosophy. Sociology.  2017. Vol. 28. No. 4,  ISSN 0235-7186 (Print), ISSN 2424-4546 (Online).

Šliavaitė, K. 2017. Dovanos mokytojams Lietuvos mokyklų bendruomenėse: tarp bendruomeniškumo kūrimo ir mainų// Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Lietuvos istorijos institutas.  2017,  17 (26),  p. 99-123. ISSN 1392-4028.

Žibas, K., Lekavičiūtė, E.  2017. Darbo migracijos iššūkiai Lietuvoje//Lietuvos socialinė raida: darbo rinkos pokyčiai: problemos ir galimybės.  Lietuvos socialinių tyrimų centras. 2017, Nr. 6,  p. 54-70. ISSN 2029-963X.

Žibas, K.; Platačiūtė, V. 2017. Migrantų ir pabėgėlių integracijos politikos bei procesų vertinimas.// OIKOS. Lietuvių migracijos ir diasporos studijos 2017, Nr. 1-2 ( 23-24), Vytauto Didžiojo Universitetas, Lietuvių išeivijos institutas, p. 9-24. ISSN 1822-5152 (spausdintas),  ISSN 2351-6461 (internetinis).

Published in 2016

Monographs:

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K., Šutinienė, I. 2016. Etniškumas ir identitetai Pietryčių Lietuvoje: raiška, veiksniai ir kontekstai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, 224 p. ISBN 978-9955-531-57-9.

Part of the Study:

Petrušauskaitė, V., Žibas K. 2016.  4 skyrius. Gyventojų etninių struktūrų sociodemografinės ir regioninės diferenciacijos.//Lietuvos demografinė  kaita: ką atskleidžia gyventojų surašymai. 2016.  Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas/Versus Aureus, p.108-134. ISSN 1822-5152 (PRINT) ISSN 2351-6461 (ONLINE).ISBN 978-609-467-254-5, ISBN 978-609-467-254-5-8.

Articles:

Blažytė, G., Pilinkaitė Sotirovič, V., Žibas, K. 2016. Visuomenės nuostatos apie socialines ir etnines grupes Lietuvoje: nepakanktumo ir socialinės distancijos stebėsena.//Lietuvos gyventojų grupių socialinė kaita. Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2016, p. 109-124. ISBN 978-9955-531-58-6.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2016. Etninių grupių pilietinė mobilizacija Pietryčių Lietuvoje: baltarusių, lenkų ir rusų savanoriškos organizacijos// Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Lietuvos istorijos institutas, 2016 16 (25), p. 91-126. ISSN  1392-4028.

Frėjutė-Rakauskienė,  M. 2016.  Recenzija V. Čiubrinsko, D. Daukšo, J. Kuznecovienės, L. Labanausko, M. Taljūnaitės mokslo studijai „Transnacionalizmas ir nacionalinio identiteto fragmentacija“, išleistai 2014 m. Vytauto Didžiojo Universitete.//Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Lietuvos istorijos institutas, 2016 16 (25), p. 197-201. ISSN  1392-4028.

Frėjutė-Rakauskienė,  M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K. 2016, Etninių mažumų grupės Lietuvoje: demografinė kaita ir socialinės padėties aspektai//Lietuvos gyventojų grupių socialinė kaita. Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2016, p. 85-108. ISBN 978-9955-531-58-6.

Marcinkevičius, A. 2016. Antrojo pasaulinio karo laikotarpio rusų kilmės išeiviai iš Lietuvos: socialinio ir kultūrinio portreto metmenys //Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos. Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutas, p. 15–28. ISSN 1822-5152 (Printi) ISSN 2351-6461 (Online).

Published in 2015

Articles:

Blažytė, G. 2015. Visuomenės nuostatos imigracijos atžvilgiu ir jų atsiradimo prielaidos//Etniškumo studijos 2015/1 Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, p. 107-134. ISSN 1822-1041.

Blažytė,  G. 2015. Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste//Socialinių mokslų studijos. Mykolo Romerio universitetas,  2015, Nr. 7 (2), p. 394-410. ISSN 2029-2244.

Frėjutė-Rakauskienė, M.2015. The Role of Voluntary Organisations in Constructing the Common Identity and Mobilising of Polish Community in Southeastern Lithuania //Polish Political Science Review. Vol. 3 (1), 17-34. ISSN: 2353-3773.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2015. Lenkų etninės grupės pilietinio dalyvavimo aspektai Pietryčių Lietuvoje//Filosofija. Sociologija. 2015. T. 26, Nr. 2, p. 146-154. ISSN 0235-7186.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2015. Etninių grupių, imigrantų ir LGBT žmonių reprezentacija Lietuvos interneto dienraščiuose //Nuomonės raiška Lietuvos internetinėje erdvėje: žmogaus teisės, etika ir teisminė praktika. Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių centras, p. 39-51.

Marcinkevičius A. 2015. Rusų švietimo organizavimas Kauno mieste XX a. 3-4 dešimtmečiuose// Kauno istorijos metraštis. T. 15. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas/Versus Aureus leidykla, p. 149-166. ISSN 1822-2617 (Print), ISSN 2335-8734 (Online).

Ocenasova, Z., Pilinkaitė Sotirovič, V. 2015. Europeanization of Family Policies: Comparative Analysis of Policy Discourses on Gender Equality in Care Policies in Czech Republic, Lithuania and Slovakia// Analele Universitati Bucuresti. Family policies in European Context. Anul XVII – 2015, Nr. 1, p. 73-97. ISSN 1582-2486.

Petrušauskaitė, V., Batuchina, A. 2015. Darbo migrantai iš ne Europos Sąjungos šalių Lietuvoje: migracijos struktūra ir apklausos organizavimo iššūkiai// Etniškumo studijos 2015/1/ Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, p. 28-47. ISSN 1822-1041.

Petrušauskaitė,  V.,  Žibas, K. 2015. Darbo migrantai Europoje ir Lietuvoje: gyvenimo ir darbo sąlygų problematika//Etniškumo studijos 2015/1 /Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, p. 11-27. ISSN 1822-1041.

Petrušauskaitė, V., Žibas, K., Batuchina, A. 2015. Darbo migrantų Lietuvoje gyvenimo ir darbo sąlygų rodiklių sąvadas//Etniškumo studijos 2015/1 /Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, p. 48-78. ISSN 1822-1041.

Šliavaitė,  K. 2015. ‘Homeland is Where Everything Is for the People’: The Rationale of Belonging and Citizenship in the Context of Social Uncertainty, in Ida Harboe Knudsen, Martin Demant Frederiksen (eds.) Ethnographies of Grey Zones in Eastern Europe: Relations, Borders and Invisibilities. London, New York: Anthem Press. p. 107-122. ISBN 9781783084135.

Šliavaitė,  K. 2015. Mokyklos valstybine arba mokomąja kalba psirinkimo strategijos Pietryčių Lietuvoje: tarp etniškumo išlaikymo ir socialinio mobilumo galimybių?//Filosofija. Sociologija. 2015, T. 26, Nr. 2, p. 135-145. ISSN 0235-7186.

Šliavaitė,  K. 2015. Kalba, tapatumas ir tarpetniniai santykiai Pietryčių Lietuvoje: daugiakultūriškumo patirtys ir iššūkiai kasdieniuose kontekstuose//Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2015, 15 (24), p.  27-51. ISSN 1392-4028.

Žibas, K., Petrušauskaitė, V. 2015. Pratarmė. Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje//Etniškumo studijos 2015/1/ Ethnicity Studies: Darbo migrantai: gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, p. 5-9. ISSN 1822-1041.

Žibas, K. 2015. Immigration Policies in Lithuania: Institutional and Legislative Developments, Challenges and Opportunities.// Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje.  2015/31 (4), p. 59-79. Polish Academy of Sciences & Institute of Social Policy of University of Warsaw.
ISSN 1640-1808.

Published in 2014

Monographs:

Petrušauskaitė, V. 2014. Etniškumo studijos 2014/1/Ethnicity Studies: (Ne)lygios galimybės švietime: ankstyvo romų vaikų pasitraukimo iš ugdymo sistemos Vilniaus mieste analizė.  Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, 164 p. ISSN 1822-1041. ISBN 978-9955-862-44-4.

Žibas, K. 2014. Kinų ir turkų imigrantai Lietuvoje. Monografija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, 228 p. ISBN 978-9955-862-43-7.

Articles:

Blažytė, G. 2014. Migracijos procesų kaita ir imigracijos tendencijos šeimos susijungimo pagrindu Lietuvoje 2004-2013 m. laikotarpiu//OIKOS. Lietuvių migracijos ir diasporos studijos. 2014, Nr. 1 (17),  VDU: Lietuvių išeivijos institutas,  p. 7-22. ISSN 1822-5152.

Blažytė, G. 2014. Imigracija šeimos susijungimo pagrindu Lietuvoje//Tiltas į ateitį. Nr. 1 (8), KTU, p. 75-79, ISSN 2029-9346.

Матулионис, А.В., Фреюте-Ракаускене, М. 2014.  Идентичность русской этнической группы и ее выражение в Литве и Латвии. Сравнительный аспект.//Мир России. Социология. Этнология. Москва: национальный исследовательский университет, T. 23, № 1, с. 87-114. ISSN 1881-038X.

Petrušauskaitė,  V. 2014.  Child’s right to education: lessons from a research in the Kirtimai settlement //Integrating social sciences into legal research. – Konferencijos „International conference of PhD students and young recearchers” medžiaga.  Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014 04 10-11, p. 283-290. ISBN 978-609-459-304-8.

Pilinkaite Sotirovic,  V. 2014. L’égalité des genres dans la politique familiale de la Lituanie. L’influence des discours conservateurs sur la famille, le congé  parental et la conciliation vie familiale-vie professionnelle//Politiques sociales et familiales. 2014, № 115, Paris, p. 25-36.  ISSN 2101-8081.

Žibas K., Platačiūtė, V. 2014. Migrantų integracija ir migracijos tinklai Lietuvoje: nuo teorinių veiksnių iki empirinių duomenų // Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. ISSN 1822-5152. 2014, Nr. 2 (18), p. 7-21.

Published in 2013

Articles:

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K., Šutinienė, I. 2013.  Etniškumo ir identiteto tyrimų kryptys socialiniuose moksluose ir jų taikymas tiriant Pietryčių Lietuvos etninius procesus// Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum, p. 13-48. ISSN 1822-1041.

Marcinkevičius, A., Petrušauskaitė, V. 2013. Pratarmė. Etninių grupių Pietryčių Lietuvoje tyrimai: istorija ir dabartis.//Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum, p. 7-12. ISSN 1822-1041.

Marcinkevičius, A.  2013. Etniškumas ir imigracija Lietuvoje sovietmečiu: tarp vaizdinių ir istorinės užmaršties//Lietuvos socialinė raida. Migracija ir etniškumas. Nuo totalitarinės iki demokratinės visuomenės.  2013, Nr. 2. Vilnius: lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 83-100. ISSN 2029-963X.

Marcinkevičius, A. 2013. Rusų tapatumo sovietmečio Lietuvoje konstravimas: politika, gyventojų surašymai ir istorinė atmintis//Potašenko G., Lavrinec P., Marcinkevičius A. (sud.) Lietuvos rusai XX-XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis. Specialus Lietuvos istorijos studijų leidinys (t. 10). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. P. 183-229. ISBN 978-609-459-220-1.

Marcinkevičius,  A. 2013. Rusų profesinė veikla Kaune 1918-1940 m.: įgūdžių pritaikymo galimybės ir kliūtys//Kauno istorijos metraštis. T. 13, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, p. 189-204. ISSN 1822-2617.

Марцинкявичюс, A. 2013. Русские в независимой и советской Литве: демография, социальное положение, идентичность// Полещук В. В., Степанов В. В. (отв. ред.) Этническая политика в странах Балтии. Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. Москва: Наука, c. 197–218. ISBN 978-5-02-038044-8.

Матулионис,  А. В., Фреюте-Ракаускене,  М., Шлявайте,  К. 2013. Между локальной и европейской идентичностью:анализ этнических групп (русские,поляки, белорусы) в Литве (Between the Local and European Identity: an Analysis of Ethnic Groups (Russians, Poles, and Belarusians) in Lithuania) / Вестник Социальных Наук/ Social Sciences Bulletin 2013 1(16). Daugavpils Universitate, p. 18- 42. ISSN 1691-1881.

Petrušauskaitė,  V. 2013. Ankstyvo romų vaikų pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencija: švietimo ir socialinės politikos sąveika//Socialinis darbas. Patirtis ir metodai.  Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2013, Nr. 11(1),            p. 101-127. ISSN 2029-0470.

Petrušauskaitė, V. 2013. Etninės ir socialinės grupės Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir jų kaita 2013 metais// Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum, p. 180-191. ISSN 1822-1041.

Пилинкайте Сотирович, В. 2013. Политика гендерного равенства в Литве: проблемы институциализации//Женщины в политике: Новые подходы к политическому. № 3  (2013), p. 49-63. ISSN 1805-4943.  Прага: Адлiга.

Schröder, I. W., Petrušauskaitė, V. 2013. Pluralism of Traditions in a Catholic Majority Society: Catholic Hegemony vis-à-vis Nationalism and Ethnic Experience.// Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum, p. 69-81. ISSN 1822-1041.

Žibas,  K. 2013. Pratarmė. Prieglobstis Lietuvoje: teisiniai ir sociologiniai aspektai//Etniškumo studijos 2013/1/ Ethnicity Studies:  Europos Sąjungos prieglobsčio teisyno įgyvendinimas Lietuvoje: teisinis ir sociologinis aspektai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 7-18. ISSN 1822-1041.

Žibas, K. 2013. Gyvenimo kelio perspektyva migracijos tyrimuose// OIKOS: Lietuvių  migracijos ir diasporos studijos. 2013/1 (15).  Kaunas: Lietuvių išeivijos institutas, p. 9-24.  ISSN 1822-5152.

Žibas, K. 2013. Kinų ir turkų imigrantai Lietuvoje: imigracijos kilmė ir migracijos tinklo formavimosi ypatumai//Lietuvos socialinė raida. Migracija ir etniškumas. Nuo totalitarinės iki demokratinės visuomenės.  2013, Nr. 2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 26-51. ISSN 2029-963X.

Published in 2012

Articles:

Beresnevičiūtė, V., Žibas, K.  2012. Monitoring systems on integration of ethnic minorities and immigrants in Lithuania// Measuring and Monitoring Immigrant Integration in Europe. Integration Policies and Monitoring Efforts in 17 European Countries. Bijl R., Verweij A. (eds.). The Netherlands Institute for Social Research/SCP, p. 221–238. ISBN 9789037705690.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2012. Lietuvos spauda ir visuomenės nuostatos apie rusų, ukrainiečių ir baltarusių etnines grupes bei naujuosius imigrantus. //Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2 . Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 71-102.  ISSN 1822-1041.

Frėjutė-Rakauskienė,  M., Šliavaitė,  K. 2012. Rusai, lenkai, baltarusiai Lietuvoje: lokalaus, regioninio ir europinio identitetų sąsajos.// Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2 . Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 126-144.  ISSN 1822-1041.

Pilinkaitė Sotirovič V., Petrušauskaitė, V. 2012. Rusai Lietuvoje: etninės grupės raida ir socialinės integracijos iššūkiai 2001-2011 m. // Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 14-50.  ISSN 1822-1041.

Pilinkaitė  Sotirovič, V., Erentaitė R. 2012. Lyties aspektas migracijos procesuose: trečiųjų šalių piliečių situacijos Lietuvoje analizė//Etniškumo studijos 2012/ Ethnicity studies 2012/1-2 . Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 178-203.  ISSN 1822-1041.

Šliavaitė, K. 2012.  Pratarmė. Etninės mažumos ir naujieji imigrantai Europos Sąjungos plėtros kontekste: socialiniai iššūkiai ir ateities perspektyvos// Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 7-13.   ISSN 1822-1041.

Šliavaitė, K. 2012. Etninės mažumos darbo rinkoje: kalbos, pilietybės ir socialinių tinklų reikšmė (Visagino atvejis)// Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 103-125.      ISSN 1822-1041.

Žibas, K.  2012.  Baltarusiai, rusai ir ukrainiečiai Lietuvoje: nuo imigrantų iki ateities piliečių//Etniškumo studijos 2012 / Ethnicity studies 2012/1-2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 145-177.  ISSN 1822-1041.

Published in 2011

Articles:

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2011. Rusai Lietuvoje ir Latvijoje: europinio, regioninio ir lokalaus identitetų sąveika //Etniškumo studijos 2011/1-2/Ethnicity Studies.  Lietuvos socialinių tyrimų centras/Eugrimas, p. 80-110.         ISSN 1822-1041.

Марцинкявичюс, A. 2011. Социальная адаптация русских в межвоенной Литве (1918–1940)// Диаспоры. Москва, 2011, № 1, c. 121-152.  ISSN  1810-228X.

Marcinkevičius, A. 2011. Pratarmė. Etninių mažumų  tapatumas Baltijos šalyse: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių iššūkių //Etniškumo studijos 2011/1-2/Ethnicity Studies.  Lietuvos socialinių tyrimų centras/Eugrimas, p. 7-13.            ISSN 1822-1041

Petrušauskaitė,  V. 2011. Antropologija mieste ar miesto antropologija? Tyrimo lauko mieste konstravimas//Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2011, Nr. 11 (20), p. 159-178. ISSN 1392-4028

Pilinkaitė Sotirovič, V., Žibas, K. 2011. Etninės ir socialinės grupės Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir jų kaita//Etniškumo studijos 2011/1-2/Ethnicity Studies.  Lietuvos socialinių tyrimų centras/Eugrimas, p. 136-155.          ISSN 1822-1041

Šliavaitė, K. 2011. Etninio identiteto paieškos: Vilniaus baltarusių atvejis//Etniškumo studijos 2011/1-2/Ethnicity Studies.  Lietuvos socialinių tyrimų centras/Eugrimas, p. 111-135. ISSN 1822-1041.

Published in 2010 

Articles:

Beresnevičiūtė,  V. 2010. Prievartos retorika prieš visuomenės nebyliuosius: Lietuvos spaudos tekstų apie romus analizė. Etniškumo studijos 2010/1-2/ Ethnicity Studies.  LSTC/ Eugrimas, p. 86-104. ISSN 1822-1041.

Kasatkina,  N., Beresnevičiūtė, V. 2010. Ethnic Structure, Inequality and Governance  of the Public Sector in Lithuania.//Etniškumo studijos 2010/1-2/Ethnicity Studies.  LSTC, Eugrimas, p. 7-25.  ISSN 1822-1041.

Leoncikas, T., Beresneviciute, V. 2010. Roma Children and Social Exclusion in Lithuania: Sociological Approach to Human Development. In: Andresen, S.; Diehm, I.; Sander, U.; Ziegler, H. (Eds.) Children and the Good Life: New Challenges for Research on Children. Springer. 1st Edition. 2010, VIII, 205  p. 189–202. ISBN: 978-90-481-9218-2.

Petrušauskaitė, V. 2010. Dropping Out of School – an Issue of Disaffection, Non-participation or Social Exclusion? Analysing School Policies towards Roma Schoochildren in Lithuania// Etniškumo studijos 2010/1-2/ Ethnicity Studies.  LSTC/Eugrimas, p. 105-120. ISSN 1822-1041.

Šliavaitė, K. 2010. Deindustrializacija, socialinis nesaugumas ir išgyvenimo strategijos posovietinėje erdvėje: Visagino atvejis//Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas,  Nr. 10 (19), p.  93-16. ISSN 1392-4028.

Vildaitė,  D,  Žibas.  K. 2010. Etninių tyrimų instituto visuomenės nuomonės tyrimų apžvalga (2005–2010). Etniškumo studijos 2010/1-2/Ethnicity Studies.  LSTC/Eugrimas, p. 121-137. ISSN 1822-1041.