LT 

Dr. Andrius Marcinkevičius

Chief researcher

andrius@ces.lt

Research interests:
– Research on ethnic identity;
– Social inclusion of ethnic minorities;
– History of ethnic minorities in the mass media;
– Historical narratives and identity construction in the public discourse.

Education:
29 December 2005 – Doctoral degree in Humanities, History (H05) (dissertation The Orthodox Church in Lithuania, 1918–1940) at Vilnius University.
1999-2001 MA in history at Vilnius University.
1995-1999 BA in history at Vilnius University.

Qualification courses:
2011-2012 postdoctoral fellowship at Lithuanian Social Research Center. Project “Postdoctoral Fellowship Implementation in Lithuania” managed by Research Council of Lithuania. Qualification acquired in foreign scientific centres:
May – June 2012  – Russian, Eastern European and Eurasian Center at the University of Illinois (Urbana Champaign, USA)
March 2012 – Tallinn University (Tallinn, Estonia);
April 2011 – University of Latvia (Riga, Latvia);
September – October 2011 – N.N. Miklukho-Maklai Institute of Ethnology and Anthropology of Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation).

Publications:
Monographs

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K. 2022. Etniškumo ir religijos sąveika kintančiuose istoriniuose ir socialiniuose kontekstuose: Lietuvos lenkai ir rusai. Vilnius: Lietuvos socialinių mokslų centras, Sociologijos institutas/BALTO print,  260 p. ISBN 978-609-96239-8-6 (spausdintinis), ISBN 978-609-96239-9-3 (internete).

Frėjutė-Rakauskienė, M., Klumbytė, N., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K. 2018. Socialinis ir istorinis teisingumas daugiaetninėje Lietuvos visuomenėje: sampratos, patirtys ir kontekstai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/BALTO print,  320 p. ISBN 978-609-8193-19-0.

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K., Šutinienė, I. 2016. Etniškumas ir identitetai Pietryčių Lietuvoje: raiška, veiksniai ir kontekstai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, 224 p. ISBN 978-9955-531-57-9.

Kasatkina, N., Marcinkevičius, A. 2009. Rusai Lietuvos Respublikos visuomenėje 1918-1940 m. Istorinės retrospektyvos konstravimas. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, 359 p. ISBN 978-9955-790-83-9.

Marcinkevičius, A., Kaubrys, S. 2003. Lietuvos Stačiatikių Bažnyčia 1918-1939 m. Vilnius: Vaga,  278 p. ISBN 5-415-01686-4.

Articles

Marcinkevičius, A. 2021. Rusų etninės ir religinės tapatybės konstravimas Sąjūdžio laikotarpiu Kaune leistoje spaudoje rusų kalba.//Kauno istorijos metraštis. VDU, 2021/19, p. 105-123. ISSN 1822-2617, eISSN 2335-8734.

Marcinkevičius, A. 2020. Rusų kilmės Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių iš Lietuvos ryšiai su rusų diaspora JAV: individualios patirtys// Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos.  Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, Nr. 2(30), p.  61-81.  ISSN 1822-5152 (spausdintas) ISSN 2351-6461 (internetinis).

Marcinkevičius, A. 2019. Vasario 16-osios valstybingumo tradicija ir Kauno rusų bendruomenė: Jono Tatarincevo šeimos istorija// Kauno istorijos metraštis. T. 17. Kaunas: Kauno Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, p. 97–116. ISSN 1822-2617 (spausdintas), ISSN 2335-8734 (internetinis).  (LITHUANIA’S STATEHOOD OF FEBRUARY 16TH AND RUSSIAN COMMUNITY IN KAUNAS: THE FAMILY STORY OF JONAS TATARINCEVAS)

Marcinkevičius, A. 2018. Holokaustas kaip istorinio teisingumo diskurso konstravimo aspektas Lietuvos spaudoje lietuvių ir rusų kalbaFilosofija. Sociologija. Nr. 4, p. 246–252. ISSN 0235-7186 (Print), ISSN 2424-4546 (Online).

Марцинкявичюс, A. 2017.  Интеграция этнических меньшинств в контексте современной этнополитики Литвы // Этнографическое обозрение. № 2,  Москва: Институт этнологии и антропологии РАН,  c. 39–53. ISSN 0869-5415.

Marcinkevičius, A. 2016. Antrojo pasaulinio karo laikotarpio rusų kilmės išeiviai iš Lietuvos: socialinio ir kultūrinio portreto metmenys//Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos. Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, p. 15–28. ISSN 1822-5152 (spausdintas) ISSN 2351-6461 (internetinis).

Frėjutė-Rakauskienė,  M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K. 2016. Etninių mažumų grupės Lietuvoje: demografinė kaita ir socialinės padėties aspektai//Lietuvos gyventojų grupių socialinė kaita. Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2016, p. 85-108. ISBN 978-9955-531-58-6.

Marcinkevičius, A. 2015. Rusų švietimo organizavimas Kauno mieste XX a. 3-4 dešimtmečiuose// Kauno istorijos metraštis. T. 15, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas/Versus Aureus leidykla, p. 149-166. ISSN 1822-2617 (spausdintas), ISSN 2335-8734 (internete).

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė K., Šutinienė I. 2013. Etniškumo ir identiteto tyrimų kryptys socialiniuose moksluose ir jų taikymas tiriant Pietryčių Lietuvos etninius procesus//Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum, p. 13-48. ISSN 1822-1041.

Марцинкявичюс A. 2013. Русские в независимой и советской Литве: демография, социальное положение, идентичность// Полещук В. В., Степанов В. В. (отв. ред.) Этническая политика в странах БалтииИнститут этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. Москва: Наука. С. 197–218. ISBN 978-5-02-038044-8.

Marcinkevičius A. 2013. Etniškumas ir imigracija Lietuvoje sovietmečiu: tarp vaizdinių ir istorinės užmaršties//Lietuvos socialinė raida. Migracija ir etniškumas. Nuo totalitarinės iki demokratinės visuomenės. 2013, Nr. 2, Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 83-100. ISSN 2029-963X.

Marcinkevičius, A. 2013. Rusų tapatumo sovietmečio Lietuvoje konstravimas: politika, gyventojų surašymai ir istorinė atmintis//Potašenko G., Lavrinec P., Marcinkevičius A. (sud.) Lietuvos rusai XX-XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis. Specialus Lietuvos istorijos studijų leidinys (t. 10). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 183-229. ISBN 978-609-459-220-1.

Marcinkevičius, A. 2012 Etninių grupių konstravimas Sovietų Sąjungos gyventojų surašymuose: rusų vaizdinio Lietuvoje aspektai//Etniškumo studijos/Ethnicity studies 2012/1-2.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum,  p. 51-70.  ISSN 1822-1041.

Марцинкявичюс, A. 2011. Социальная адаптация русских в межвоенной Литве (1918–1940)//Диаспоры. Москва, 2011, № 1,  c. 121-152. ISSN  1810-228X.

Marcinkevičius,  A. 2009.  Organizing Education of Russians in Lithuania 1918–1940: Challenges of Identity and Integration// Ethnicity. Daugavpils university, 2009/1, p. 61–90. ISSN 1691-5844.

Kasatkina, N., Marcinkevičius, A. 2008. Russians in Lithuania According to the 1897 and 1923 Censuses: Comparative Analysis//Etniškumo studijos 2008/1-2/ Ethnicity Studies. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 20-63. ISSN 1822-1041.

Марцинкявичюс, A. 2007. Некоторые аспекты социальной ситуации русского меньшинства в Литовской Республике  (1918-1940).//Etniškumo studijos 2007/2: Baltijos jūros regiono rusai: mažuma ir valstybė. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Eugrimas, p. 212-242. ISSN 1822-1041.