LT 

Dr. Kristina Šliavaitė

Senior researcher

kristina@ces.lt

Research interests:  
- ethnicity and nationalism in post-Soviet space;
- migration processes in Central and Eastern Europe in post-Soviet space;
- social memory;
- social anthropology;
- political anthropology.

Education:
2000 – 2005 – doctoral studies at the Dept. of Social Anthropology, Lund University, Sweden. In 2005 have been awarded the degree of doctor of philosophy (PhD). The title of doctoral dissertation – “From Pioneers to Target Group: Social Change, Ethnicity and Memory in a Lithuanian Nuclear Power Plant Community”.
1997-1998 MA studies at Lund University. Have been awarded the degree of Master of Social Science.
1995-1997 MA studies at Vilnius University, Faculty of History. Have been awarded the degree of MA in History.
1991-1995 BA studies at Vilnius University, Faculty of History. Have been awarded the degree of BA in History, specialization of ethnology.

Publications:
Monograph
Sliavaite K.
2005.  From Pioneers to Target Group: Social Change, Ethnicity and Memory in a Lithuanian Nuclear Power Plant Community. Lund Monographs in Social Anthropology 16. ISSN 1101-9948, ISBN 91-7267-202-1 (PhD dissertation/daktaro disertacija).

Articles

Šliavaitė, K. 2015. ‘Homeland is Where Everything Is for the People’: The Rationale of Belonging and Citizenship in the Context of Social Uncertainty, in Ida Harboe Knudsen, Martin Demant Frederiksen (eds.) Ethnographies of Grey Zones in Eastern Europe: Relations, Borders and Invisibilities. London, New York: Anthem Press. p. 107-122. ISBN 9781783084135.
Šliavaitė, K. 2015. Mokyklos valstybine arba mokomąja kalba psirinkimo strategijos Pietryčių Lietuvoje: tarp etniškumo išlaikymo ir socialinio mobilumo galimybių?//Filosofija. Sociologija. 2015. T. 26. Nr. 2, p. 135-145. ISSN 0235-7186.
Šliavaitė, K. 2015. Kalba, tapatumas ir tarpetniniai santykiai Pietryčių Lietuvoje: daugiakultūriškumo patirtys ir iššūkiai kasdieniuose kontekstuose.//Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2015, 15 (24), p.  27-51. ISSN 1392-4028.
Матулионис  А. В., Фреюте-Ракаускене  М., Шлявайте К. 2013. Между локальной и европейской идентичностью:анализ этнических групп (русские,поляки, белорусы) в Литве (Between the Local and European Identity: an Analysis of Ethnic Groups (Russians, Poles, and Belarusians) in Lithuania) / Вестник Социальных Наук/ Social Sciences Bulletin 2013 1(16). Daugavpils Universitate, p. 18- 42. ISSN 1691-1881.
Frėjutė-Rakauskienė M., Marcinkevičius A., Šliavaitė K., Šutinienė I. 2013.  Etniškumo ir identiteto tyrimų kryptys socialiniuose moksluose ir jų taikymas tiriant Pietryčių Lietuvos etninius procesus.// Etniškumo studijos 2013/2/Ethnicity Studies: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų.  Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centas/In-Flexum. P. 13-48. ISSN 1822-1041.
Frėjutė-Rakauskienė  M., Šliavaitė  K. 2012. Rusai, lenkai, baltarusiai Lietuvoje: lokalaus, regioninio ir europinio identitetų sąsajos.// Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2 . Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 126-144.  ISSN 1822-1041.
Šliavaitė K. 2012.  Pratarmė. Etninės mažumos ir naujieji imigrantai Europos Sąjungos plėtros kontekste: socialiniai iššūkiai ir ateities perspektyvos.// Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum,  p. 7-13.  ISSN 1822-1041.
Šliavaitė K. 2012. Etninės mažumos darbo rinkoje: kalbos, pilietybės ir socialinių tinklų reikšmė (Visagino atvejis)// Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012/1-2. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/In Flexum, p. 103-125.  ISSN 1822-1041.
Šliavaitė K. 2011. Etninio identiteto paieškos: Vilniaus baltarusių atvejis [In Search of Ethnic Identity: the Case of Belarussians in Vilnius] //Etniškumo studijos 2011/1-2/Ethnicity Studies.  Lietuvos socialinių tyrimų centras/Eugrimas,  p. 111-135. ISSN 1822-1041.
Šliavaitė K.
2010. Deindustrializacija, socialinis nesaugumas ir išgyvenimo strategijos posovietinėje erdvėje: Visagino atvejis [Deindustrialisation, Social Insecurity and Strategies of Survival in the Post-Soviet Region: the Case of Visaginas] // Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas,  Nr. 10 (19), p.  93-16. ISSN 1392-4028.
Šliavaitė K.
2003. Tarp rizikos ir saugumo: požiūriai į atominę jėgainę ir bedarbystės grėsmę Visagine [Between Risk and Security: Perception of Nuclear Power and Unemployment in Visaginas] // Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 3 (12): 79-112. ISSN 1392-4028.
Šliavaitė K.
1999. Reivo kultūros ypatumai Lietuvoje (apie “tikruosius” ir “netikruosius” reiverius”) //  Sociologija. Mintis ir  veiksmas. Nr. 4 (6): 78-87.
Šliavaitė K.
2010. Social Memory, Identity and Narratives of Decline in a Lithuanian Nuclear Plant Community // Acta Historica Universitatis Klaipedensis XX. Studia Anthropologica IV. Identity Politics: Migration, Communities, and Multilingualism. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. P.52-71. ISSN 1392-4095.
Kasatkina N., Kadziauskas G., Sliavaitė K.
  2006. Ethnic Minorities and Public Policy: the Case of Lithuania // In Sia Spiliopoulou Åkermark (editor in chief) Leena Huss, Stefan Oeter, Alastair Walker (co-editors). International Obligations and National Debates: Minorities around the Baltic Sea. The Åland Islands Peace Institute. p.347-396. ISBN 952-5265-18-8.
Sliavaite K.
2003. Community at Risk: conceptualizing, experiencing and resisting unemployment in the nuclear power plant community in Lithuania // In Bogdan Voicu & Horatiu Rusu (Eds.) Globalization, European Integration and Social Development in European Postcommunist Societies. Psichomedia Publishing House. P. 73-82. ISBN 973-7997-05-0

Other publications
Šliavaitė K. 2004.  Lietuvos regionų etnosocialiniai ypatumai: Visagino atvejis (6.4. dalyje Tautinės (etninės) mažumos Lietuvos visuomenėje) // Lietuva stojant į Europos Sąjungą. Ekonominė, sociologinė ir demografinė padėties analizė. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas/Mokslo aidai, p. 137-139. ISBN 9955-531-10-X.